အထက္တန္းစား ႏွင္႔ အညံ့စား ဆိုသည္မွာ..  

Friday, April 24, 2009

အထက္တန္းစားဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏လကၡဏာမ်ား

၁။ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာယံုၾကည္ၿခင္း
၂။ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ၿပည့္စံုၿခင္း
၃။ေကာတုဟတ မဂၤလာကိုမယံုၾကည္ၿခင္း
၄။ေလာကီမဂၤလာတို့ကို မယံုၾကည္ဘဲ ကံကိုသာအႏွစ္သာရအားၿဖင့္ ယံုၾကည္ၿခင္း
၅။ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြင္း၌သာ ၿမတ္ေသာအလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ေရြးခ်ယ္စိစစ္၍ ဦးစြားေပးလွဴ ၾကည္ၿဖူ၊ ၿမတ္ႏိုးၿခင္းတို့ၿဖစ္၏။

အညံ့စားဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏လကၡဏာမ်ား

၁။ရတနာသံုးပါးအေပၚ၌ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာမယံုၾကည္ၿခင္း
၂။ကိုယ္က်င့္သီလမရွိၿခင္း
၃။ေကာတုဟတ မဂၤလာကိုယံုၾကည္ၿခင္း
၄။ကံကိုမယံုၾကည္ဘဲ ေလာကီမဂၤလာကိုသာ အႏွစ္သာရအားၿဖင့္ ယံုၾကည္ၿခင္း
၅။အၿခားဘာသာ၌ၿမတ္ေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ရွိႏိုး ေမွ်ာ္ကို္းရွာမွီးလ်က္ ဦးစားေပးလွဴ ၾကည္ၿဖူ၊ ၿမတ္ႏုိးၿခင္းတို့ၿဖစ္သည္။

AddThis Social Bookmark Button

Links to this post Email this post


 

Design by Amanda @ Blogger Buster